முனைவர் சு. மோகனப்பிரியா ம. ச. ம. “பாரதிதாசனின் படைப்புகளில் பெண்நிலைவாதம் THE STATUS OF WOMEN RIGHTS IN BHARATHIDASAN’S POETRY”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 32, Nov. 2022, pp. 87-91, https://inamtamil.com/journal/article/view/223.