கி. கண்மணி க. க. “வைரமுத்துவின் மூன்றாம் உலகப்போர் நாவலில் சமுதாயச் சிந்தனைகள் Social Thoughts in the Novel Vairamuthu’s Third World War”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 32, Nov. 2022, pp. 119-24, https://inamtamil.com/journal/article/view/221.