முனைவர் ஆ.நளினிசுந்தரி ம. . ஆ. “அம்மன்கிளி முருகதாஸின் சங்க இலக்கிய ஆய்வு Ammangili Murugadasin Sanga Ilakkiya Aaivu”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 32, Nov. 2022, pp. 114-8, https://inamtamil.com/journal/article/view/220.