முனைவர் தே.ஷீலா ம. த. “சு. தமிழ்ச்செல்வியின் புதினங்களில் கல்வி மறுக்கப்பட்ட சிறுமிகளின் நிலை The Status of Girl Child Denied Education in the Novels of Su.TamilSelvi”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 32, Nov. 2022, pp. 97-100, https://inamtamil.com/journal/article/view/217.