முனைவர் மு.புஷ்ப ரெஜினா ம. ம. ர. “கம்பராமாயணம் - பாலகாண்டம் புலப்படுத்தும் சமூக, பண்பாட்டுப் புனைவுகள் Social and Cultural Legends That Reveals in Kambaramayana Baalakaandam”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 32, Nov. 2022, pp. 81-86, https://inamtamil.com/journal/article/view/215.