முனைவர் மு. முனீஸ்மூர்த்தி ம. ம. ம. “மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் ‘ஊழ்’, ‘ஊழ்வினை’ : படிநிலை வளர்ச்சி The Hierarchical Development of the Concept of ’OOZH’ and ’OOZHVINAI’ in Manimegalai Epic”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 32, Nov. 2022, pp. 44-49, https://inamtamil.com/journal/article/view/212.