முனைவர் ஜா. அருணா ம. ஜ. அ. “சங்க இலக்கியத்தில் குயவர்கள் Potters in Sangam Literature”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 32, Nov. 2022, pp. 55-59, https://inamtamil.com/journal/article/view/209.