ப.நவசக்திவேல் ப. “கானகன் நாவலில் காலனியம் Colonism in ‘Kaanagan’ Novel”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 32, Nov. 2022, pp. 30-34, https://inamtamil.com/journal/article/view/208.