முனைவர் ப.கிருஷ்ணமூர்த்தி ம. ப. . “கல்லாடம்: கவிதையும் காலமும் kallāṭam : Poetry and Its Age”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 32, Nov. 2022, pp. 16-21, https://inamtamil.com/journal/article/view/207.