முனைவர் லி. சிவகுமார் ம. ல. ச. “வேந்தர் எழுச்சியும் பூதநெறியும் Rise of Tamil Emperor’s and Bhuthaneri (Elementalism)”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 32, Nov. 2022, pp. 35-39, https://inamtamil.com/journal/article/view/205.