முனைவர் அ. கோபிநாத் ம. அ. க. “மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் பழந்தமிழ்ச் சமூகமும் அறச் சிந்தனைகளும் Ancient Tamil Society and Moral Values in Manimekalai”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 32, Nov. 2022, pp. 9-15, https://inamtamil.com/journal/article/view/204.