ஆ.மேரி இமாகுலேட் ஆ. இ. “புதுக்கவிதைகளில் மனித உரிமைகள் Human Rights in Modern Poetry”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 32, Nov. 2022, pp. 3-8, https://inamtamil.com/journal/article/view/203.