முனைவர் இரா. குணசீலன் ம. க. இ. “தமிழ் மின் உள்ளடக்கங்களுக்கான காப்புரிமைகள் Copyrights for Tamil E-Content”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 33, Feb. 2023, pp. 21-24, https://inamtamil.com/journal/article/view/197.