AMM.AAQIL, A., S. N. J. S. Nathira Jahan, and A. S. AMF. Sabeeha. “ஆன்லைன்வழி உயர்தர மாணவர்களின் கல்வியில் கோவிட்-19இன் தாக்கம் - சம்மாந்துறை அல் மர்ஜான் முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி மாணவர்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு: Impact of Covid-19 on Advance Level Students’ Education via Online - A Study Based on the Students of Al Marjan Muslim Ladies College, Sammanthurai”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 31, Aug. 2022, pp. 30-38, https://inamtamil.com/journal/article/view/183.