இ.ஜெனிபா மேரி இ. ம. “மகளிர் வா்ணனைவழி மிதவை மகளிரின் சமூகநிலை: Women’s Vocabulary Float Social Status of Women”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 2, no. 6, Aug. 2016, pp. 71-76, https://inamtamil.com/journal/article/view/155.