முனைவர் ஆ.சாஜிதா பேகம் ஆ. ப. “சங்கஇலக்கியத்தில் தாய்வழிச்சமூகக் கூறுகள்: Caṅka’ilakkiyattil tāyvaḻiccamūkak kūṟukaḷ”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 2, no. 6, Aug. 2016, pp. 57-70, https://inamtamil.com/journal/article/view/154.