வெள்ளைவாரணனார் க. “தொல்காப்பியனார் காலம்: Tholkappiyar Period”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 2, no. 6, Aug. 2016, pp. 14-18, https://inamtamil.com/journal/article/view/150.