முனைவர் த.சத்தியராஜ் ம. த. “லூலூவின் நூலாக்க வழிமுறைகள்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 3, no. 9, May 2017, pp. 32-41, https://inamtamil.com/journal/article/view/129.