முனைவர் சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி ச. த. “பள்ளமோர்க்குளக் கோயில்களும் வழிபாட்டு முறைகளும்: History of Palla Morkkulam Temples and Rituals”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 31, Aug. 2022, pp. 39-86, https://inamtamil.com/journal/article/view/104.