[1]
முனைவர் க. புவனேஸ்வரி ம. க. ப., “கல்மரம் நாவலில் கட்டிடத் தொழிலாளர்களின் நிலை Status of Construction Workers at ‘Kalmaram’ Novel”, இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மே, ஆகட்டு, நவம்பர், பிப்புருவரி ஆகிய திங்கள்களில் வெளிவரும். இவ்விதழ் 2015 முதல் இயங்கிவருகிறது (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies that publishes articles in Tamil and English (bi-lingual) and it comes quarterly (February, May, August, and November) since 2015. We publish research and review articles, book reviews, editorials.)., vol. 8, no. 32, pp. 40–43, Nov. 2022.