[1]
A. AMM.AAQIL, S. N. J. S. Nathira Jahan, and A. S. AMF. Sabeeha, “ஆன்லைன்வழி உயர்தர மாணவர்களின் கல்வியில் கோவிட்-19இன் தாக்கம் - சம்மாந்துறை அல் மர்ஜான் முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி மாணவர்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு: Impact of Covid-19 on Advance Level Students’ Education via online - A study based on the students of Al Marjan Muslim Ladies College, Sammanthurai”, இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மே, ஆகட்டு, நவம்பர், பிப்புருவரி ஆகிய திங்கள்களில் வெளிவரும். இவ்விதழ் 2015 முதல் இயங்கிவருகிறது (Inam is an International E-Journal of Tamil Studies that publishes articles in Tamil and English (bi-lingual) and it comes quarterly (February, May, August, and November) since 2015. We publish research and review articles, book reviews, editorials.)., vol. 8, no. 31, pp. 30–38, Aug. 2022.