[1]
இ.ஜெனிபா மேரி இ. ம., “மகளிர் வா்ணனைவழி மிதவை மகளிரின் சமூகநிலை: Women’s Vocabulary Float Social status of women”, இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மே, ஆகட்டு, நவம்பர், பிப்புருவரி ஆகிய திங்கள்களில் வெளிவரும். இவ்விதழ் 2015 முதல் இயங்கிவருகிறது (Inam is an International E-Journal of Tamil Studies that publishes articles in Tamil and English (bi-lingual) and it comes quarterly (February, May, August, and November) since 2015. We publish research and review articles, book reviews, editorials.)., vol. 2, no. 6, pp. 71–76, Aug. 2016.