பா க. and முனைவர் ந. இ. (2022) “காலந்தோறும் கற்றல், கற்பித்தல்: Forever Learning and Teaching”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 7(29), pp. 284–296. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/85 (Accessed: 30 January 2023).