சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி ச. த. (2023) “வள்ளலார் திருவருட்பா தெலுங்கு மொழிபெயர்ப்பு - பன்முகப்பார்வை Vallalar Thiruvarutpa Telugu Translation - Multiview”, இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies). India, 9(36), pp. 23–30. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/251 (Accessed: 2 March 2024).