முனைவர் மூ. பாலசுப்பிரமணியன் ம. ம. ப. (2023) “அற இலக்கியப் பதிவுகளில் காமன் என்னும் தொன்மம் Khaman Myth in Moral Literature”, இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies). India, 9(36), pp. 1–10. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/249 (Accessed: 2 March 2024).