முனைவர் ச கண்மணி கணேசன் ம. ச. க. க. (2023) “குறுந்தொகை 156 ஆவது பாடல் - ஓர் ஆழ் நோக்கு Kurunthokai - 156th poem - An Indepth Study”, இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(33), pp. 13–16. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/232 (Accessed: 2 March 2024).