முனைவர் மு.ரா.மஜிதா பர்வின் ம. ம. ப. (2023) “திருக்குர்ஆன் கூறும் வானியலும் வான்சிறப்பும் Astronomy and air are special according to Holy Quran”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(33), pp. 17–20. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/231 (Accessed: 31 May 2023).