முனைவர் ஆ. சந்திரன் ம. ஆ. ச. (2023) “இரட்டைக் காப்பியங்களில் மணிமேகலை பற்றிய செய்திகளின் பின்புல அரசியல் Iraṭṭaik kāppiyaṅkaḷil maṇimēkalai paṟṟiya ceytikaḷiṉ piṉpula araciyal (Politics behind the news about Manimegalai in a double epic)”, இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies). India, 9(35), pp. 13–20. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/229 (Accessed: 30 November 2023).