டே.எட்வின் சார்லஸ் ட. ச. (2022) “தேறல் - அன்றும் இன்றும் USAGE OF ‘THAERAL’ - BEFORE AND NOW”, இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 65–69. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/226 (Accessed: 30 November 2023).