இரா. யசோதா இ. ய. (2022) “குறுந்தொகைப் பெண்பாற் புலவர் பாடல்களில் சமூகம் Society in Kurunthogai Womens Songs”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 70–76. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/225 (Accessed: 3 February 2023).