முனைவர் இரா. ரவி ம. இ. ர. (2022) “சங்ககாலத் திருமண புழங்குபொருள்கள் காட்டும் பண்பாடு SANGAM PERIOD WEDDING RITUAL OBJECTS SHOW CULTURE”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 77–80. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/224 (Accessed: 3 February 2023).