முனைவர் சு. மோகனப்பிரியா ம. ச. ம. (2022) “பாரதிதாசனின் படைப்புகளில் பெண்நிலைவாதம் THE STATUS OF WOMEN RIGHTS IN BHARATHIDASAN’S POETRY”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 87–91. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/223 (Accessed: 24 March 2023).