முனைவர் மோ.ஸ்ரீதர் ம. ம. (2022) “தலயாத்திரையில் திருஞானசம்பந்தரின் அறநெறி Morality of Thirugnanasambandar on Thalayatra”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 125–129. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/222 (Accessed: 24 March 2023).