கி. கண்மணி க. க. (2022) “வைரமுத்துவின் மூன்றாம் உலகப்போர் நாவலில் சமுதாயச் சிந்தனைகள் Social thoughts in the novel Vairamuthu’s Third World War”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 119–124. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/221 (Accessed: 24 March 2023).