முனைவர் ஆ.நளினிசுந்தரி ம. . ஆ. (2022) “அம்மன்கிளி முருகதாஸின் சங்க இலக்கிய ஆய்வு Ammangili murugadasin sanga ilakkiya aaivu”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 114–118. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/220 (Accessed: 24 March 2023).