பெ.ராஜா ப. (2022) “சங்ககால நெய்தல்நில மக்களின் வாழ்வியல் பின்புலம் Neithal Land of Sangam Period and the Background of that People’s life”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 107–113. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/219 (Accessed: 24 March 2023).