முனைவர் தே.ஷீலா ம. த. (2022) “சு. தமிழ்ச்செல்வியின் புதினங்களில் கல்வி மறுக்கப்பட்ட சிறுமிகளின் நிலை The Status of Girl child Denied Education in the novels of Su.TamilSelvi”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 97–100. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/217 (Accessed: 24 March 2023).