முனைவர் மு.இராஜசேகரன் ம. ம. (2022) “கலை இலக்கியங்களில் எதார்த்தவாதத்தின் தோற்றம் The Origin of Realism in Art and Literature”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 60–64. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/214 (Accessed: 24 March 2023).