முனைவர் க. புவனேஸ்வரி ம. க. ப. (2022) “கல்மரம் நாவலில் கட்டிடத் தொழிலாளர்களின் நிலை Status of Construction Workers at ‘Kalmaram’ Novel”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 40–43. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/213 (Accessed: 30 January 2023).