முனைவர் ஜா. அருணா ம. ஜ. அ. (2022) “சங்க இலக்கியத்தில் குயவர்கள் Potters in Sangam Literature”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 55–59. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/209 (Accessed: 24 March 2023).