ப.நவசக்திவேல் ப. (2022) “கானகன் நாவலில் காலனியம் Colonism in ‘Kaanagan’ novel”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 30–34. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/208 (Accessed: 2 October 2023).