முனைவர் ப.கிருஷ்ணமூர்த்தி ம. ப. . (2022) “கல்லாடம்: கவிதையும் காலமும் kallāṭam : Poetry and its Age”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 16–21. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/207 (Accessed: 3 February 2023).