முனைவர் லி. சிவகுமார் ம. ல. ச. (2022) “வேந்தர் எழுச்சியும் பூதநெறியும் Rise of Tamil Emperor’s and Bhuthaneri (Elementalism)”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 35–39. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/205 (Accessed: 30 January 2023).