முனைவர் அ. கோபிநாத் ம. அ. க. (2022) “மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் பழந்தமிழ்ச் சமூகமும் அறச் சிந்தனைகளும் Ancient Tamil Society and Moral Values in Manimekalai”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 9–15. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/204 (Accessed: 24 March 2023).