ஆ.மேரி இமாகுலேட் ஆ. இ. (2022) “புதுக்கவிதைகளில் மனித உரிமைகள் Human Rights in Modern Poetry”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(32), pp. 3–8. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/203 (Accessed: 24 March 2023).