முனைவர் இரா. குணசீலன் ம. க. இ. (2023) “தமிழ் மின் உள்ளடக்கங்களுக்கான காப்புரிமைகள் Copyrights for Tamil e-Content”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(33), pp. 21–24. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/197 (Accessed: 31 May 2023).