இ.ஜெனிபா மேரி இ. ம. (2016) “மகளிர் வா்ணனைவழி மிதவை மகளிரின் சமூகநிலை: Women’s Vocabulary Float Social status of women”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 2(6), pp. 71–76. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/155 (Accessed: 31 May 2023).