முனைவர் ஆ.சாஜிதா பேகம் ஆ. ப. (2016) “சங்கஇலக்கியத்தில் தாய்வழிச்சமூகக் கூறுகள்: Caṅka’ilakkiyattil tāyvaḻiccamūkak kūṟukaḷ”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 2(6), pp. 57–70. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/154 (Accessed: 31 May 2023).