வெள்ளைவாரணனார் க. (2016) “தொல்காப்பியனார் காலம்: Tholkappiyar period”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 2(6), pp. 14–18. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/150 (Accessed: 30 May 2023).