அருவி. தேன்மொழி ம. அ. த. (2016) “சிதம்பர அடிகள் நூலகம் (தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை அறிவியல் தமிழ்க்கல்லூரி, பேரூர்): Aṭaiyāḷam: Citampara aṭikaḷ nūlakam”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 2(6), pp. 3–13. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/149 (Accessed: 31 May 2023).